KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Bölüm Sekreteri

•Fakülteye gelen akademik ve öğrenci evraklarının EBYS sisteminde tarayıcıdan taranarak elekronik olarak kayda alınması,

•Ders kayıt tarihlerinden önce şube ve dersi yürütecek öğretim elemanı gibi gerekli tüm bilgilerin ÖBS’ye girilmesi,

•Ders programlarının, ders dağılımlarının ve ders planlarının ÖBS’ye girilmesi,

•Ders kayıt tarihlerinden önce ÖBS’de öğrenciye, bölüm başkanının önerisi doğrultusunda akademik danışman atanması,

•Ders aldırma, dersleri açık kapama ve sınavları ÖBS’ye açıp kapama işlemlerinin zamanında yapılması,

•Yarıyıl başlarında program koordinatörünce hazırlanan haftalık ders programlarının bilgisayar ortamına aktarılması,

•Kesinleşen haftalık ders programlarının kilitli öğrenci ilan panosunda duyurulması, öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarının yazılı olarak iletilmesi,

•Ekle–sil tarihlerinden sonra öğrenci ders devam çizelgelerinin kesinleşmiş halinin ders sorumlularına yazılı olarak iletilmesi,

•Fakülte öğrenci ilan panolarında ilgili duyuruların yapılması, süresi dolanların kaldırılması,

•Yarıyıl içi ve yarıyıl sonlarında program koordinatörünce hazırlanan sınav programlarının bilgisayar ortamına aktarılması,

•Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından önce fakülteye ait ortak derslerin öğrenci imza çizelgelerinin hazırlanması, ders sorumlularına ve sınav gözetmenlerine yazılı olarak bildirilmesi,

•Yarıyıl sonlarında öğrencileri yarıyıl başarı durumlarını gösterir dökümlerin, belirtilen sürelere uygun olarak ders sorumlularından 1 nüsha halinde imzalanmış olarak imza karşılığı teslim alınması,

•Öğrencilerin yarıyıl başarı durumlarını gösterir dökümlerin 1 nüshasının üst yazı ile dekanlığa telim edilmesi, bir nüshasının bölüm sekreterliğinde dosyalanması,

•Erasmus,Farabi öğrencilerin intibak notlarının sisteme girilmesi,

•Öğrenci tek ders dilekçelerinin kabul edilmesi ve sonuçlarının öğrenci işleri bürosuna iletilmesi ve siteme işlenmesi,

•Öğrenci muafiyet dilekçelerinin kabul edilmesi,intibak komisyonu kararının yazılması ve sonuçlarının sisteme girilmesi, muafiyet kararlarının dekanlığa sunulması,

•Onur ve Yüksek Onur öğrencilerinin listelerinin hazırlanarak Dekanlığa sunulması,

•ONAYLAYAN 02/02/2017 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Dekan V.


 
© 2009 - 2017 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK